Prijzen

Home/Prijzen

– NIEUW –

Mini-shoot 50€

  • shoot 30 min in studio (1 opstelling)

  • 5 facebook foto’s via onze pagina te delen (waarde 20€)

 


 

Huwelijk:
Prijs: 60 € (Inc. BTW) per uur, 4 uur te betalen als boeking, pas na betaling staat de datum vast in onze agenda
Wij kunnen aanwezig zijn tijdens:

    • shoot thuis, kerk, stadhuis, receptie, …
    • foto’s krijg je achteraf onbewerkt in hoge resolutie met gedeelde auteursrechten (vrij voor eigen gebruik)

Communie:
Prijs: 99 € (Inc. BTW)
Bestaande uit 1 uur durende shoot met 10 foto’s als resultaat waaruit een keuze kan gemaakt worden. Geen album of afgedrukte foto’s inbegrepen.

Voorbeeld kaartje:
  • 3-luik 12cm – 2€ (gedrukt)
  • max 13x19cm – 1,2€ (foto)
  • Fotokaart max A5 – 3,3€ (foto op hard papier gekleefd)
Vanaf 100 afgedrukte foto’s of kaartjes 1 gratis stoefboekje. (10×7 cm met een 10-tal foto’s) en foto’s voor op uw sociale media.
Formule zonder album: u ontvangt alle bestanden digitaal en doet alle verwerking zelf. Prijs: 70€ (Inc. BTW)

Portret:
Prijs: 85 €/pp (Inc. BTW)
Bestaande uit 30 min tot 1 uur durende shoot met 10 foto’s als resultaat waaruit 1 afdruk 30×20 kan gekozen worden.
In de studio kunnen maximum 3 personen in groep gefotografeerd worden.

Optie facebook pack: 30€ (10 foto’s voor op uw sociale media, lage resolutie, onbewerkt, duidelijk voorzien van ons logo)

Portfolio:
Prijs: 99 € (Inc. BTW)
Bestaande uit 1 uur durende shoot met een 5-tal afgewerkte foto’s als resultaat (webresolutie 72 dpi). Geen album of afgedrukte foto’s inbegrepen, zie afdrukken.

 

Digitale bestanden:
(via download zelf af te halen altijd voorzien van ons logo)

 

Afwerking

1-4 foto’s

5-9 foto’s

+10 foto’s

Scherm resolutie (72dpi) Onbewerkt, met logo 5 €/st 4 €/st 3 €/st
Full resolutie (300dpi) Bewerkt 15 €/st 12 €/st 10 €/st

(verdere korting bij grotere aantallen, foto’s in full resolutie mogen niet op het web gebruikt worden, op vraag kan overeengekomen worden op Full resolutie foto’s zonder logo af te leveren)

Afdruk/vergroting/nabestelling:
(altijd voorzien van ons logo tenzij op vraag VOORAF van de klant)

Indien gewenst kan er ook gezorgd worden voor een afdruk met volgende prijzen.
In de prijs is de shoot niet inbegrepen.
Enkel vanaf 10 foto’s mogelijk.

Foto formaat Prijs per stuk
10×15 € 3.50
13×19 € 5.00
20×30 € 7.50
30×45 € 13.50
40×60 € 25.00
50×75 € 32.00

Doek formaat Prijs per stuk
20x30x2 € 80.00
40x60x2 € 140.00
50x70x2 € 165.00
Andere Op aanvraag
Altijd met randbedrukking

Ook afdruk mogelijk op plexi, alu, …

 

Algemene verkoopsvoorwaarden.

 

1. Toepassingsgebied

a. Behoudens andersluidende, overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemen verkoopsvoorwaarden waarven de medecontractant erkent kennis te hebben ermee akkoord te gaan. De voorwaarden hebben absolute voorrang op de eventuele eigen voorwaarden van de medecontractant die voor niet geschreven zullen gehouden worden.

 

2. Bestellingen

a. Alle versterkte prijzen en andere product gegevens zijn louter informatief en benaderend. Zij binden DSYpc niet en waarborgen geen eigenschappen.

b. Op elke bestelling moet een voorschot betaald worden.

c. Fotosessies of portfoliosessies kunnen enkel doorgaan na ontvangst van de storting van een voorschot. Dit voorschot bedraagt € 50,00 en wordt gestort op bankrekeningnummer BE62 9796 1868 1361 van DSYpc, met vermelding van naam en de datum van de fotosessie.

d. Bij annulering door de opdrachtgever wordt het volledige voorschot aangerekend. Ongeacht de reden of tijdstip van de

annulering. Er kan door de fotograaf een nieuwe datum voorgesteld worden zonder meerprijs.

 

3. Leveringstermijnen

a. De leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het verbreken van het contract, een prijsvermindering of enige eis tot schadevergoeding.

b. In geval van bedrijfsstoornissen, stakingen, overheidsmaatregelen, toeval en of andere overmachtssituaties is DSYpc ontslagen van haar leveringsplicht of uitvoering van de overeenkomst. Onder bedrijfsstoornissen wordt tevens begrepen het in gebreke blijven van de leveranciers van DSYpc, om welke reden dan ook. DSYpc heeft in dit geval de keuze tussen verbreking van de overeenkomst zonder schadevergoeding en de verlenging van de leveringstermijnen voor de duur van de onderbreking. De keuze zal betekend worden bij fax, mail of gewone brief.

c. DSYpc zal tevens gerechtigd zijn deelleveringen uit te voeren.

 

4. Verzending

 

a. De goederen zelfs franco verzonden, reizen op last en risico van de koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook. Voor elke bestelling, geleverd door tussenkomst van DSYpc, aanvaardt de klant de door DSYpc gekozen koerier-dienst zonder dat dit enige risico-overdacht meebrengt. De klant zal in dit geval voor leveringen een forfaitaire tussenkomst in de transportkosten betalen. De op dat ogenblik van toepassing zijnde transporttarieven worden op eerste verzoek door DSYpc meegedeeld. Spoedbestellingen zijn evenwel volledig op kosten van de koper.

b. Bestellingen blijven 5 dagen ter beschikking. Bij niet-afhaling binnen deze termijn worden de goederen terug in stock opgenomen.

c. Verkeerde leveringen en de DOA-producten (Dead On Arrival) moeten binnen de 8 dagen naar DSYpc worden teruggestuurd.

d. Retour van verkeerdelijk bestelde goederen dient op kosten van de klant onmiddelijk te gebeuren, dit in de originele ongeschonden verpakking. Indien de goederen in goede staat terug worden ontvangen door DSYpc, zal de prijs ervan verrekend worden.

e.Elke buitenlandse koper dient vooraf zijn BTW-nummer bekend te maken zodat deze door de BTW-administratie kan getoetst worden. Voor goederen die over de Belgische grens worden vervoerd, is artikel 18 BTW-Wetboek van toepasssing, de uitvoer dient bewezen worden door alle middelen van gemeen recht. Indien achteraf blijkt dat deze voor uitvoer bestemde goederen herverkocht worden in Belgie is de koper uitsluitend verantwoordelijk tegenover de BTW-administratie. Hij zal desgevallend DSYpc volledig dienen te vrijwaren in geval deze daarvoor door de administratie wordt aangesproken.

f. Verzonden foto’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat

de foto’s of dragers door de fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden

gehouden voor vertraging of leveringsproblemen die kunnen worden toegeschreven aan De Post of door een derde.

 

5. Prijzen

a. De prijzen zijn voorverpakt materiaal in onze magazijnen. Ze zijn inclusief BTW en dienen enkel als aanwijzing.

b. De aangeduiden prijzen zijn deze geldend op datum van bestelling en gebaseerd op de wisselkoersen van die dag. Indien tussen de besteldatum en de leveringsdatum een prijsverhoging mocht tussen komen ingevolge koerswijzigingen, kostprijs factoren of wijzigingen van taxen of belastingen zal DSYpc gerechtigd zijn zonder voorafgaande berichtgeving deze aan de klant door te rekenen zonder dat de laatst genoemde daardoor de ontbinding van de verkoop kan vorderen. Elke ander prijsverhoging, buiten de wil van DSYpc om, kan steeds worden doorgerekend. Indien de verhoging meer dan 5% bedraagt kan de koper voor levering afzien van de koop, mits betaling van een forfaitaire en overminderbare schadevergoeding van 20% van de contractprijs.

 

6. Betalingen

a. De facturen dienen contant (in baar geld) betaald te worden. Wij aanvaarden geen cheques, overschrijvingen of kredietkaarten. De facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto, kontant en zonder korting.

b. Bij verzending onder rembours zullen de goederen bij niet betaling niet geleverd worden.

c. Ieder op de vervaldag onbetaalt gebleven factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest opleveren van 12% en tevens verhoogd worden met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 10% met een minimum van euro 372 en een maximum van euro 1240,50.

d. Elke wanbetaling zal bovendien de opschorting van verdere leveringen of de uitvoering van garantieverplichtingen rechtvaardigen.

e. In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk bedwongen dat de verkochte goederen eigendom blijven van DSYpc totdat volledige betaling is tussengekomen. Tot zolang ook behoudt DSYpc zich het recht voor ten allen tijde de goederen terug te halen, dit op kosten van de koper.

 

7. Klachten

a. De koper is verplicht de geleverde bij ontvangst (van de koerierdienst) onmiddelijk te controleren op zichtbare beschadigingen en / of schade aan de colli’s. Deze beschadigingen dienen, op straffe van verval, vermeld te worden op de leveringsbon, de factuur en / of het vervoersdocument. De koper zal tevens bij ontvangst dienen na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenstemt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten daaromtrend dienen nog op de dag van de levering gemeld aan DSYpc per telefoon en binnen de 2 werkdagen te worden bevestigd per aangetekende brief.

b. Alle overige klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze voldoende gemotiveerd en aangetekend ter kennis worden gebracht van DSYpc binnen de 8 dagen na levering.

c. Geen terugzending van goederen wordt aanvaard zonder voorafgaande toestemming van DSYpc. De terugzending moet steeds franco geschieden en gebeuren binnen de 8 dagen na levering.

 

8. Waarborg

a. Onze waarborg is strikt beperkt tot het herstellen of vervangen van de defect verklaarde onderdelen, met uitsluiting van elke eis tot schadevergoeding. De waarborg omvat geen vervoer- of verzendingskosten, noch reis- of verplaatsingskosten. Bij herstel of herconfiguratie kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van gegevens.

b. De door ons verleende waarborg is strikt beperkt tot de garantiemodaliteiten van onze leveranciers, waarvan de koper erkent kennis te hebben. De normale waarborgperiode voor constructiefouten, gebrekkige werking of materiaalgebreken bedraagt 12 maanden na levering.Herstelling of vervanging geeft geen aanleiding tot verlenging van de waarborgperiode.

c. Bij vaststelling van een defect dient de koper de goederen terug te bezorgen in de originele verpakking, minstens in een deugdelijke en schokvrije verpakking.

d. De door ons vervangen onderdelen blijven onze eigendom. Onze waarborg kan in geen geval gelden voor breuk, beschadiging, ongeval, enz. voortvloeien uit een overdreven of abnormaal gebruik, uit nalatigheid, verkeerd onderhoud, vergetelheid of ondeskundigheid van degenen die gebruik maken van het materiaal.

e. De waarborg geldt evenmin voor onderdelen met snelle slijtage wegens hun aard of normaal gebruik.

f. Onze garantie vervalt indien de goederen tijdens de garantieperiode aan derden worden toevertrouwd ter controle of herstelling, of indien de door ons geleverde onderdelen vervangen werden door onderdelen die niet van onze firma afkomstig zijn.

g. Onze garantie vervalt eveneens in geval van overdracht van het desbetreffende materiaal.

h. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de schade die het gevolg is van fouten in de software, de daaraan verbonden herstel- of vervangingskosten zullen door DSYpc in rekening gebracht worden.

i. De klant mag in geen geval enige wijziging, hoe gering ook, aanbrengen aan het geleverde materiaal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. De garantiebepalingen zijn slechts van toepassing als de klant zijn verbintenissen in verband met de betaling heeft nageleefd.

j. Wanneer door DSYpc geen defecten worden vastgesteld, worden de kosten van de tests steeds aan de koper aangerekend, zelfs indien deze tests tijdens de normale garantieperiode worden uitgevoerd. De facturatie erval zal gebeuren overeenkomstig de op dat ogenblik gangbare tarieven.

k. De koper dient in te staan voor het copïeren en bewaren van de belangrijkste informatie dat een voor herstelling binnengebracht onderdeel kan bevatten, gezien deze informatie gedurende de herstelling kan verloren gaan. In geen geval kan DSYpc verantwoordelijk gesteld worden over eventueel verlies van deze informatie.

l. De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken.

 

9. Ontbinding, verbreking van de overeenkomst

a. Indien de koper zijn verbintenissen niet nakomt door bijvoorbeeld het niet afhalen van de goederen binnen de 5 dagen, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden door middel van een aangetekende brief door DSYpc. In dit geval is de koper, benevens terugbetaling van de door DSYpc gemaakte kosten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de koopprijs.

b. De overeenkomst zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden beschouwd worden bij faillissement of kennelijk onvermogen van de koper, in welk geval het door DSYpc gemaakte eigendomsvoorbehoud eveneens van toepassing blijft.

c. Bij annulatie van de overeenkomst door de koper zal deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% van de koopprijs.

 

10. Bevoegdheid rechtbank

a. Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht.

b. Elke discussie met betrekking tot deze overeenkomst bestelling of factuur zal behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Vrederechter van het kanton Roeselare, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge of de Rechtbank van Koophandel te Brugge, afdeling Brugge.

 

11: Auteursrecht – Vermogensrecht (Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.)

a. De wederpartij en/of het model bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het copyright en het auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte negatieven en/of dia’s en/of foto’s en/of tekeningen; noch in analoge, noch in digitale vorm.

b. Het model en het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie.

c. Het model noch de ouders of voogd heeft geen exclusiviteitrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

d. De fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale bestanden, het cliché, de matrijzen en andere dragers, zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan de opdrachtgever.

e. Alle foto’s worden altijd voorzien van het bedrijfslogo.

 

12: Recht tot reproductie – Gebruik van de geleverde foto’s

a. Een gespecificeerd gebruiksrecht wordt toegestaan aan de wederpartij/opdrachtgever, dat echter persoonlijk is zonder dat deze toestemming mag doorgegeven of doorverkocht worden.

b. Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, tenzij met wederzijdse schriftelijke toestemming volgens een nieuw te maken overeenkomst.

c. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door de fotograafschriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van de fotograaf zijn tijd, ervaring, investeringen en afstand van reproductierechten in zijnen hoofde slechts voor de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor een duur van één jaar. Bij

ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft de fotograaf het recht zich te verzetten tegen gebruik van de foto’s tot schriftelijke overeenstemming omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik door derden van het foto- en beeldmateriaal.

d. De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal gepaard te laten gaan met de vermelding: “De Smet Yves© DS-Photography” met melding van het jaar. Het volledige honorarium en alle aangegane kosten dienen betaald te worden, zelfs bij niet-gebruik van de opname.

 

13: Portretrecht

a. De fotograaf heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print en op het internet. Indien het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie ,de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via email.

 

14: Bewaring van de digitale bestanden

a. De foto’s die door de fotograaf gemaakt werden aan de hand van een offerte of TFP en TFCD, worden minimaal gedurende 30 dagen na afloop van de sessie bewaard. Bij overmachtssituaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op géén enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

b. Indien er werkelijk een bestelling werd geplaatst, kunnen de betreffende ontwerpen en/of foto’s gedurende een periode van 45 dagen veilig worden bewaard om eventueel te verhelpen aan een uitvoerings- of leveringsprobleem van uw bestelling. Deze termijn wordt verlengd wanneer de fotograaf uw ontwerp en/of foto’s opnieuw moet ontwikkelen.

c. De gegevens over de bestelling waarover de fotograaf beschikt, worden gedurende 5 jaar bewaard met het oog op de boekhouding.